REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMACE

Reklamace jsou přijímány na e-mailové adrese info@melodio.cz a reklamační požadavky budou vyřízeny do deseti pracovních dnů, v komplikovaných případech do 14 pracovních dnů.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Od smlouvy na koupi zboží uzavřené on-line je Uživatel oprávněn odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí uživatel o svém odstoupení od smlouvy Poskytovatele informovat. Může použít vzorový formulář pro odstoupení dostupný v příloze 1 těchto Obchodních podmínek.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy na koupi zboží, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Uživatel vrátí zboží na adresu Nadační fond Melodio, Boušova 792, Praha 9, 190 14. V případě odstoupení od smlouvy poskytovatel vrátí veškeré platby, které obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a zboží. Vrácení plateb proběhne bezhotovostně zasláním prostředků na účet uživatele.

Nakoupenou a použitou službu nelze refundovat, tj. od smlouvy, podle níž byla již Služba poskytnuta, již není možno odstoupit.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy